Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zásoby
Článek
    A ještě jednou Mokrsko
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bituminózní břidlice rudnického obzoru
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Classification of mineral reserves in the former Comecon countries
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Diamanty v republice Sierra Leone
    The Effect of selecting a proper interpolating method on the accuracy of reserves calculation of a coal deposit.
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Energetické suroviny Polska
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Evaluation of dynamics of groundwater storages using the water balance simulations
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologicko-ložisková charakteristika bauxitov južnej časti Vietnamu
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Gisement de Tazalaght - modele de la minéralisation cuprifere stratiforme dans le Précambrien supérieur de l' Anti-Atlas Occidental (Maroc)
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Granát - významná průmyslová surovina
    Historie dolování na Staroměstsku
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hornictví na Filipínách
    Hydrogeologická preskúmanosť Slovenskej republiky
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K oceňování majetku báňských podniků
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    Kaoline deposits in South Moravia - Únanov open pit mine
    Karbonatitový komplex Barreiro u města Araxá v Brazílii - největší světová akumulace niobu
    Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
    Kremnické rudné pole
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Krok k rozvoji vietnamského těžebního průmyslu
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    Kyzová ložiska zóny Las Moscas-Siguanea v sérii Trinidad v Kubánské republice
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Ložiska zlata
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
    Ložisko chemického barytu v Mackově u Flájí
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Ložisko Fe-rud Hraničná
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Ložisko zlata Da Ban ve Vietnamu
    Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Management of the native sulphur deposits in the Carpathian Foredeep during the period 1953-1993
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mineral resources and ethical dilemas with their exploitation
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Minerals Reserves
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Modelování ložiska Cínovec
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    Některé údaje k surovinové bilanci České republiky v letech 1980-1990
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové poznatky o jihočeských grafitech
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Rudní ložiska Polska
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Střelná - nové ložisko křemenců
    Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Suroviny a hornická činnost
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    World coalbed methane projects
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Zlatá horečka v Ghaně
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR