Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zemědělství
Článek
    Agricultural Impacts in the Northern Temperate Zone
    Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Chemical composition of rain and lysimetric waters from grasslands with different rates of fertilization
    Confrontation of the consumption of artificial fertilizers with the rise of nitrate concentrations in water resources (a retrospective view)
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Critical loads of trace metals in spils [i.e. soils]: a method of calculation
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Erodovanosť pod Šarišského podolia
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Eroze půd
    Erozní mapa ČR a její využití
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Heavy metal pollution of soils and crops in Northern Bohemia
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Impact of diffuse agricultural pollution sources on groundwater quality in the Czech Republic
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Jílovce cyprisového souvrství
    Kadmium, Japonsko a syndrom 'itai-itai'
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Koprolitová horečka
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Nitrates in waters and soils of a small refuge
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Nivní a lužní půdy
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Ochrana půdy před erozí
    Ohlédnutí půdního fyzika
    Paměť krajiny
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Plošné zdroje znečišťování vod
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed
    Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Quantitative verification of geographical erosion research methods and other application possibilities of small basin field control
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Refractory organic carbon in C-depleted arable soils, as studied by 13C NMR spectroscopy and carbohydrate analysis
    Regional research in the Czech Republic focused on the Environment
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Relationship of Sulphate and Nitrate Concentration and pH of Precipitation
    Relationships between clayey soils, parent rock and environmental conditions in the Lombardian Apennines
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Stav kontaminace půd v ČR
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Šatov Wine Cellar: South Moravian vines and the geological settings
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Use of remote sensing in monitoring river floods and their effects on the landscape
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Václav Káš (1899-1978)
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Water balance, water quality and soil erosion on agricultural lands in the foothill zone of the Bohemo-Moravian Highland
    Weathering and Erosion Aspects of Small Catchment Research
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Weathering of fossil organic matter and reclamation
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Working Group Report Relations between Scale, Model Approach and Model Parameters
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemědělství a voda
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Zranitelné oblasti