Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zemní plyn
Článek
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    40 let ložiska Kostelany
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Carbon and hydrogen isotopes in four natural gases from the Slovak and Czech part of the Vienna Basin
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Department of textural and chemical analyses
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Ehem. Tschechoslovakei/Former Czechoslovakia. Part I : Europe and Asia
    Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Energetické suroviny Polska
    Facies development of Miocene formations in the southwestern part of the Carparthian Foredeep and its oil and gas prospects
    Gas flux distribution in mineral springs and tectonic structure in the western Eger Rift
    Gasproduktion in Wildendürnbach. 17
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
    Hornictví Nového Zélandu
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    Hydrocarbon habitat of the Paleogene Nesvačilka Trough, Carpathian foreland basin, Czech Republic : Peri-Tethys Memoir 2: Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    Klastické žíly
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    MND - from the National Oil Company to a successful private business
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    Netradiční způsoby degazace
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1
    Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    Omán
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gasa proneness
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Podzemní zásobníky plynu
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Prof. dr hab. inż. Roman Ney
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    První naplnění podzemního kavernového zásobníku zemním plynem
    Přehled geologie Kuvajtu
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Technologie vrtání usměrněných vrtů Lednice 14, Lednice 14 A, 14 B a Lednice 14 C
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Tibor Buday osmdesátipětiletý
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum ropy a zemního plynu
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    World coalbed methane projects
    Zahraniční aktivity MND
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zhodnocení náběhového období PZP Dolní Dunajovice
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zrádné bahenní vulkány