Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zkouška laboratorní
Článek
    Basalt aggregates as the rock fill material
    Complex laboratory study of physical, mechanical and petrological properties of rocks
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Department of Geotechnics
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
    Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
    In-situ velocities versus laboratory measurements: an example from the KTB pilot and main wells
    Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva
    Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
    Laboratory investigation of precursors of sudden instability of rocks
    Measurement of thermal deformations of rock
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Využitie vrtných jadier na zisťovanie šmykovej pevnosti na povrchu diskontinuít
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom