Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    02-44
Monografie
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-44
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-44
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-44
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Štětí 02-44, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Štětí 02-44, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-44 Štětí
Článek
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mikropalentologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Mikropaleontologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)