Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Medzihorí
Článek
    Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)