Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Overenie
Článek
    Overenie metódy hydrogeochemickej rudnej prospekcie v kryštaliniku Nízkých Tatier
    Overenie možnosti použitia zušľachteného lapačového tuku vo flotácii magnezitu
    Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
    Vývoj a overenie technológie hľbenia jám vŕtaním v nesúdržných horninách