Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podložia
Článek
    Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy
    Experimentálna štúdia vplyvu sklonu nepriepustneho podložia na proces klesania hladiny vody v pórovitom prostredí
    Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geologická stavba terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Mapa morfoštruktúr predneogénneho podložia bánovskej kotliny
    Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy
    Morfoštruktúry podložia východoslovenských neovulkanitov a ich vzťah k magmatizmu a metalogenéze
    Nálezy konodontov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
    Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Vápnitý nanoplanktón z podložia viedenskej panvy
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel