Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podložních
Monografie
    Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornon a k radonu v objektech - závěrečná zpráva
Článek
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění