Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podmienky
Článek
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach
    Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ
    Hrušovská zdrž a budúce ekologické podmienky okolia krajiny
    Inženierskogeologické podmienky výstavby jadrovoenergetického zariadenia južné Slovensko - Mužla
    Inženierskogeologické podmienky výstavby sídelného aglomerátu Východné Mesto - sídlisko Družba v Košiciach
    Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku