Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pole
Monografie
    Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
    Definování postupů a nástrojů terénního geofyzikálního (karotážního) výzkumu pole vzdálených interakcí. DZZ 2.2., část 6
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
    Geomagnetické pole
    Gravitační pole
    M. Řepa a kol.: Dějiny Králova Pole
    Pasportizace kamenného zdiva na Karlově mostě - klenbová pole 0 - XVI.
    Vliv změn geomagnetického pole na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu. Přehled eko-geologických výykumných prací v roce 1992.
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Článek
    Akumulace ropy ve svrchním bádenu ložiska starého pole Gbely
    Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče)
    Atmogeochemické pole a jeho vztah ke geofyzikálním a meteorologickým parametrům
    Atmogeochemické pole v prostoru Priessnitzových léčebných lázní
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
    Brno-Královo Pole
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku. Průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Celková geologická pozice ložisek rudního pole Rožná-Olší, tektonická stavba, mineralizace
    Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří
    Děčínské termální pole a lázně Sv. Josefa
    Dílčí pádová pole vltavínů
    Frekvenční studie přirozeného elektromagnetického pole
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Geologická charakteristika rudního pole Rožná-Olší
    Geologická historie Králova Pole
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole
    Hrance a sluňáky přinesly na pražská pole řeky
    Hustota rozmístění diskrétních bodů rovinného pole
    Hydrogeologický průzkum dolového pole Barbora II
    Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
    Je zemské magnetické pole působeno přílivem a odlivem?
    Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
    Korelace variací atmogeochemického pole s meteorologickými daty
    Kremnické rudné pole
    Magnetická pole planet a jejich satelity
    Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy
    Magnetické pole Země a kosmické počasí
    Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    Neutron diffraction texture analysis of rock materials (limestone) by inversion pole figures
    Neutron pole figures compared with magnetic preferred orientations of different rock types
    A new paleomagnetic pole for Central Europe as derived from selected Tertiary volcanic rocks of the Bohemian Massif
    Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
    On specific distribution of palaeomagnetic pole positions in collision zones
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    Pádová pole vltavínů
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
    Pole napětí na profilu KP III Zakopane - Salgótarján
    Pole tepelného toku na území České republiky
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná pole neorané
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Primární a indukovaná napěťová pole v horském masívu z pohledu geoniky
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    Průzkum pole Dětmarovice-Petrovice za účelem zabezpečení dalšího rozvoje okresu
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příspěvek seismické stanice Ostrava-Krásné Pole k registraci blízkých zemětřesení
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Reziduální tíhové pole a metalogeneze v krkonošsko-jizerském krystaliniku
    The role of the Trans-European Suture Zone in the distribution of Variscan and pre-Variscan palaeomagnetic pole position (Abstract)
    Seismic noise observed at the station Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Solifunkční horizont R/W a paleolitická industrie z lokality Krásné Pole
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole
    Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice
    Tíhové pole západočeského proterozoika
    Topografie a gravitační pole Fobosu
    Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
    Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry
    Vliv procesů vyvolaných inverzemi geomagnetického pole Země na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu
    Vliv topografie terénu a hustotních nehomogenit na pole napětí litosféry
    Výzkum vrtů ropného pole East Baghdad v Iráku
    Vztah dynamiky atmogeochemického pole ke globálnímu elektrickému okruhu
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000
    Zemské magnetické pole v současnosti a v minulosti
    Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ