Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Průmyslových
Monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod
    Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
Článek
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Fixace rozpustných složek v průmyslových odpadech
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů
    Inhibice průmyslových odpadů a jejich následné využití
    K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi
    Kategorizace průmyslových ploch Ostravska
    Metodika inženýrskogeologických průzkumů na dopravních a průmyslových stavbách
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Problematika průmyslových skládek. 1.část
    Problematika průmyslových skládek. 2.část
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR