Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Příkopu
Článek
    Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)
    Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu
    Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širším okolí Nesvačilského příkopu na jv. svazích Českého masívu
    Ropně geologické zhodnocení severovýchodního okraje nesvačilského příkopu v okolí Bošovic
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Sedimentologie svrchní křídy v Králickém příkopu
    Sedimenty boskovického příkopu v okolí Čebína
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)