Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodného
Článek
    Akosť vody vyrovnávacej nádrže vodného diela Veľká Domaša z hľadiska hydrobiológie
    Bilančný matematický model na podrobnú analýzu časovej variability zložiek vodného režimu pôd
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Nestabilita dunajských náplavov a ohrozenie objektov vodného diela Gabčíkovo
    Prognóza akosti vody rieky Moravy po výstavbe vodného diela Wolfsthal-Bratislava
    Uplatnenie ekologických hĺadísk pri výstavbe vodného diela Sereď
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód