Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    VZNIKAJÍCÍCH
Monografie
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
Článek
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách