Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vzorcích
Monografie
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
Článek
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    Analýza specií rtuti v modelových vzorcích
    Chromatografické metody stanovení uhlovodíků ve vzorcích vod
    Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích
    Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy
    Foraminiferové společenstvo nalezené ve vzorcích svrchnokřídových sedimentů severně od Salzburgu
    Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin
    Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin
    Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum.
    Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání