Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Úloha
Monografie
    Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
    Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ
    Regionální politika, Úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve státní správě
    Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster
    Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia
Článek
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Mapa náchylnosti ke svahovým pohybum - kombinovaná úloha pro GIS a DPZ
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus
    Obrácená gravimetrická úloha
    Obrácená úloha pro Rayleighovy vlny v podmínkách inženýrské seizmiky
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Postavenie a úloha mikrografie v geologickej informatike
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Úloha a činnost Geofondu České republiky
    Úloha a perspektiva uhlí v ČSFR
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
    Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO
    Úloha a význam regionálních vyhledávacích průzkumů
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy
    Úloha elektrónovej mikroanalýzy v úprave magnezitovej suroviny
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Úloha geologie při ochraně přírodního prostředí
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Úloha grafitu pri zrudňovacích procesoch v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Úloha hnědého uhlí v palivoenergetické bilanci ČSSR
    Úloha intersticiální mědi v sirnících řady chalkopyritu, bismutinu a pavonitu
    Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů
    Úloha jednotlivých reliéfotvorných procesov pri formovaní reliéfu juhozápadnej časti Nordenskiöld land na Špicbergoch
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Úloha malých měst v systému osídlení Moravy
    Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii
    Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu
    Úloha regionální geografie v současné geografii
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách
    Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin
    Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek
    Úloha vody při vzniku ložiskových struktur
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu