Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ústí
Monografie
    Čerpací stanice Labe - teplárna Ústí nad Labem, geofyzikální průzkum.
    geologická mapa 02-41 Ústí nad Labem
    HIBSCH 2002 Symposium, 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic, excursion guide, abstracts
    hydrogeologická mapa 14-32 Ústí nad Orlicí
    mapa inženýrskogeologického rajonování 02-41 Ústí nad Labem
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-41 Ústí nad Labem
    Mapa radonového indexu geologického podloží, list 14-32 Ústí nad Orlicí
    Ohře - měsíční řeka : putování od pramene k ústí
    Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, sanace sklepních prostor
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-32 Ústí nad Orlicí
    Základní geologická mapa 14-32 Ústí nad Orlicí
Článek
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
    Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Mezolit z perspektivy regionu: výzkumy v ústí Pekla
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nový československý chondrit - Ústí nad Orlicí-Kerhartice; petrologická charakteristika
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Recentní vápence (pěnovce) v okolí České Třebové (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
    Structural setting of the Čertovka landslide (Ústí nad Labem, Czech Republic): morphostructural analysis and electrical resistivity tomography
    Svahové deformace v turonských slínovcích východně od Ústí nad Orlicí
    Thermal waters of the Usti nad Labem area: optimalization of their use on the basis of new hydrogeological and well-logging data, Czech Republic
    Ústí Dunaje ve spodním panonu
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
    Ústí nad Orlicí: a new L6 chondrite from Czechoslovakia
    Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
    Využívání gamagamakarotáže na palivovém kombinátu Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)