Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    účinků
Monografie
    Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
    Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné
Článek
    Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Diagnostika seismických účinků technických zdrojů
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    Matematické modelování dynamických účinků trhacích prací programovým systémem Plaxis 2D
    Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Měření silových účinků vysokorychlostního tekutinového paprsku při jeho dopadu
    Měření účinku slapových sil na horninové prostředí
    Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
    Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
    Příspěvek k odhadu účinků atmosférické depozice dusíku a síry
    Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie
    Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru