Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    úřadu
Monografie
    Energetická koncepce ČR : Otázky ropného zlomu a jeho dopadu na chod společnosti : zpráva pro Nezávislou energetickou komisi při Úřadu vlády ČR
    Odborné vyjádření ČGS k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska upřesnění stanoviska MŽP k uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
Článek
    Dr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, šedesátiletý
    JUDr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, se dožívá šedesáti let
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Péče o geofaktory životního prostředí v resortu Českého geologického úřadu
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
Seriál
    Lanžhot - zpravodaj městského úřadu /MK ČR E 11687/