Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ÚSEKU
Monografie
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby
    Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
    Valounová analýza řáčních štěrků v korytě řeky Berounky a pravděpodobné zdroje valounového materiálu v úseku mezi Zvíkovcem a ústím Berounky do Vltavy
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Článek
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Chemismus žil 'svatojanského diabasu' úseku Loděnice-Bubovice
    Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice
    DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice
    Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Inženýrskogeologické posouzení stavu skalního odřezu na silnici v úseku Kateřina-Blansko
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed"
    Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    Plášťový velehřib ve střední křídě : epizoda, při níž se v krátkém časovém úseku 5 milionů let zdvojnásobila celosvětová produkce oceánské kůry
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice)
Seriál
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou