Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ústavu
Monografie
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
    Spisy archeologického ústavu
    Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za 1995
    Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012
Článek
    20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
    25 let činnosti Ústavu nerostných surovin
    25 let Ústavu geoniky Akademie věd ČR v Ostravě
    25 let Ústavu nerostných surovin
    30 rokov činnosti Baníckeho ústavu
    30 rokov pôsobenia Ústavu hydrológie a hydrauliky Slovenskej akademie vied
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    35 let Ústavu pro výzkum rud
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    70 let Ústředního ústavu geologického
    Apokalypsa a svátek vídeňského geologického ústavu
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui
    Deset let hornického ústavu ČSAV v Ostravě
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Dvacet pět let Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Interpretace geochemických dat ve Vinogradovově ústavu v Irkutsku
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Knihovna Českého geologického ústavu a geologická informace
    Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mineralogický a ložiskový výzkum ve výzkumném a vývojovém ústavu ve Stráži pod Ralskem
    Mineralogický výzkum zeolitů v Geologickém ústavu AV ČR
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Na prahu druhé generace : (k 30. výročí založení Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře)
    Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Podzemní voda v databázích a publikacích Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., České geologické služby a České geologické služby - Geofondu
    Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
    Poslání Ústředního ústavu geologického jako státní geologické služby v nových podmínkách
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Seismicita Hornoslezské pánve a virtuální síť Geofyzikálního ústavu
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století
    Sto let od narození Ladislava Čepka, jednoho z ředitelů geologického ústavu
    Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Technická složka ústavu
    Účasť Ústavu hydrológie a hydrauliky CGV SAV na riešení problémov vody
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
    Využívání mikropočítačů v Ústředním ústavu geologickém
    Výzkum netradičních surovin v Ústředím ústavu geologickém
    Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc.
Seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
    Bulletin of the Czech Geological Survey/ Věstník Českého geologického ústavu
    Bulletin of the Czech Geological Survey/Věstník Českého geologického ústavu
    Časopis Geografického ústavu SAV
    Knihovna Ústředního ústavu geologického
    Metodická příručka Ústředního ústavu geologického
    Práce Českého geologického ústavu (Czech geological survey special papers)
    Přírodovědné práce ústavů ČSAV. Nová série
    Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu
    Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd
    Slovenská archeológia : [časopis Acheologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre]
    Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno
    Studie archeologického ústavu ČSAV
    Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV
    Věstník Českého geologického ústavu
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
    Věstník Ústředního ústavu geologického
    Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV