Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    území
Monografie
    Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Analýza geodetického a geofyzikálního monitoringu poddolovaného území
    Aplikace Údaje o území
    Brněnsko, chráněná území ČR
    Chráněná území ČR - Brněnsko
    Chráněná území ČR (2)
    Chráněná území ČR
    Chráněná území ČR, svazek II
    Chráněná území ČR, svazek III
    Chráněná území ČR, svazek IV
    Chráněná území ČR, svazek V
    Chráněná území ČR, svazek VI
    Chráněná území ČR, svazek VII
    Chráněná území ČR, svazek VIII
    Chráněná území ČR, svazek X
    Chráněná území ČR, svazek XI
    Chráněná území ČR, svazek XII
    Chráněná území ČR, svazek XIII
    Chráněná území středních Čech a Prahy
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2008
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2009
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2013
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Dobrotice - studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů zájmového území
    Dokumentace významných hydrogeologických a vodohospodářských objektů v Sokolovské pánvi a přilehlém území s lokalizací, hydrogeologickým popisem a fotodokumentací objektů
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Geochemické mapování zemědělských půd a podzemních vod Evropy (na území České republiky) GEMAS
    Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
    Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774)
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Křemže - průzkum poddolovaného území.
    Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území
    Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky
    Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Boaco
    Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Santa Lucia
    Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Sébaco
    Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům (Santa Lucia, Nikaragua)
    Mapa náchylnosti území k porusění stability svahů 25-22-14
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-09
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-10
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-14
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-15
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-13
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-18
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-19
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-20
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-24
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-25
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-04
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-05
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-02
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-03
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-04
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-07
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-08
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-09
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-12
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-13
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-14
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 25-22-15
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-05 Velké Karlovice
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-09 Velké Karlovice
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-18 Francova Lhota
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-22 Francova Lhota
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-23 Francova Lhota
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-11 Bystřice
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-16 Milíkov
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 26-11-21 Dolní Lomná
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 26-13-01
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - B
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Be
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Cu
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Ni
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Pb
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Sr
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Th
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Zn
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Bechyně 22-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Blatná 22-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list České Budějovice 32-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list České Velenice 33-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Český Krumlov 32-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Hluboká nad Vltavou 22-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Jindřichův Hradec 23-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Kamenice nad Lipou 23-32, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Kašperské Hory 22-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Milevsko 22-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Mirovice 22-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Nová Bystřice 33-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Nová Pec 32-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Písek 22-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Prachatice 32-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Příbram 22-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Rožmberk nad Vltavou 32-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Slavonice 33-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Strakonice 22-32, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Tábor 23-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Telč 23-43, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Trhové Sviny 32-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Třeboň 33-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Veselí nad Lužnicí 23-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Vimperk 22-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Vlašim 23-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Vodňany 22-43, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Volary 32-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Vyšší Brod 32-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Boskovice 24-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Brno 24-32, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Břeclav 34-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Bučovice 24-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Bystřice nad Pernštejnem 24-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Dyjákovice 34-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Hnanice 33-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Hodonín 34-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Hustopeče 34-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Ivančice 24-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Jevíčko 24-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Kojetín 24-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Letovice 24-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Mikulčice 34-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Mikulov 34-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Moravský Krumlov 24-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Pohořelice 34-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Protivanov 24-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Slavonice 33-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Šlapanice 24-43, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Velké Meziříčí 24-31, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Vranov 33-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Vyškov 24-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Znojmo 34-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj; list Sokolov 11-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Aš 11-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Cheb 11-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Hazlov 11-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Horní Blatná 01-43, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Kadaň 11-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Karlovy Vary 11-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Kraslice 11-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Lázně Kynžvart 11-32, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Manětín 11-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Mariánské Lázně 11-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Rolava 01-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Vejprty 01-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Žlutice 11-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - kraj Praha;list Beroun 12-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - kraj Praha;list Brandýs n.L. - Stará Boleslav 13-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - kraj Praha;list Kladno 12-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - kraj Praha;list Praha 12-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - kraj Praha;list Zbraslav 12-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Bělá pod Pradědem 14-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Bohumín 15-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Bruntál 15-31, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Frýdek Místek 25-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Hlučín 15-41 + 15-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Hranice 25-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Jablunkov 26-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Karviná 15-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Krnov 15-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Moravský Beroun 15-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Nový Jičín 25-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Opava 15-32, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Osoblaha 15-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Ostrava 15-43, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Rožnov pod Radhoštěm 25-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Rýmařov 14-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Staré Hamry 25-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Šternberk 14-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Vítkov 15-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Vrbno pod Pradědem 15-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Zlaté Hory 15-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Bělá pod Pradědem 14-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Bílý potok 04-43, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Hlubočky 25-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Hranice 25-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Jeseník 14-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Jevíčko 24-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Králíky 14-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Mohelnice 14-43, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Moravský Beroun 15-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Olomouc 24-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Prostějov 24-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Protivanov 24-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Rýmařov 14-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Šternberk 14-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Šumperk 14-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Travná 14-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Vítkov 15-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Vrbno pod Pradědem 15-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Olomoucký kraj; list Zlaté Hory 15-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Bělá nad Radbuzou 21-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Blatná 22-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Bor 11-43, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Březnice 22-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Domažlice 21-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Holýšov 21-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Hořovice 12-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Kašperské Hory 22-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Klatovy 21-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Kvilda 32-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Lázně Kynžvart 11-32, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Manětín 11-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Mariánské Lázně 11-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Nepomuk 22-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Nýrsko 21-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Nýřany 11-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Plasy 12-31, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Plzeň 12-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Přeštice 22-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Rozvadov 21-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Strakonice 22-32, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Sušice 22-31, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Tachov 11-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Zdice 12-32, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Železná Ruda 21-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Žlutice 11-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Benešov 13-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Beroun 12-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Blatná 22-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Brandýs n.L. - Stará Boleslav 13-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Březnice 22-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Čáslav 13-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Dobříš 12-43, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Golčův Jeníkov 13-43, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Hořovice 12-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Jesenice 12-13, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Kladno 12-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Kolín 13-32, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Kralupy nad Vltavou 12-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Ledeč nad Sázavou 23-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Louny 12-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Mělník 12-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Nymburk 13-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Plasy 12-31, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Praha 12-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Příbram 22-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Rakovník 12-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Říčany 13-31, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Sedlčany 22-22, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Sobotka 03-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Štětí 02-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Týnec nad Sázavou 12-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Vlašim 23-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Zbraslav 12-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Zdice 12-32, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Zruč nad Sázavou 13-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Bučovice 24-44 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Letovice 24-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Luhačovice 25-34, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Rožnov pod Radhoštěm 25-23, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Strání 35-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Uherské Hradiště 25-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Valašské Meziříčí 25-14, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Veselí na Moravou, 35-11, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Vsetín 25-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Zlín 25-32, 1 : 50 000
    Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Hlavní město Praha, vydání k 1.3.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Jihočeský kraj, vydání k 31.5.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Jihomoravský kraj, vydání k 22.2.2012
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Karlovarský kraj, vydání k 30.11.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Moravskoslezský kraj, vydání k 22.2.2012
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Olomoucký kraj, vydání k 18.5.2012
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Plzeňský kraj, vydání k 31.8.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Středočeský kraj, vydání k 1.3.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Zlínský kraj, vydání k 30.11.2012
    Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy
    Modelové území povodí Litavky. Krajinotvorné programy.
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Monitoring srážkových vod na území NPČŠ : závěrečná zpráva za rok 2013
    Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory, etapová zpráva za výzkum v roce 2002
    Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
    Ochrana území postihnutých prírodnými ničivými pohromami
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje a OVSS MŽP Liberec
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje
    Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje
    Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie)
    Odborné vyjádření ČGS k Vyhodnocení vlivů Územního plánu města Duchcov na udržitelný rozvoj území
    Park Rochus - studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
    Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011
    Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
    REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
    Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster
    Sklářské a slévárenské písky z území mezi Zahrádkami a Srním: Detritické minerální asociace v zrnitostních frakcích : závěrečná zpráva
    Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
    Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov
    Stanovisko ČGS k výstavbě RD v chráněném ložiskovém území ( dále CHLÚ) v k.ú. Lom u Mostu
    Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská
    Stanovisko ČGS k zahájení územního řízení na "plynovod pro plánovanou výstavbu na pozemcích parc. č.p. 661/1, 661/2 v obci a katastrálním území Svatava"
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Vyjádření ČGS k záměru stavby rodinného domu včetně přípojek na pozemku parc. č. 747/8 v katastrálním území Louka u Litvínova
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR - úvodní etapa
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Webová mapová služba Údaje o území
    Základní geologické parametry plutonických těles na území České republiky
    Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů
    Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
    Zlínsko, Chráněná území ČR II dílčí část: Geologická charakteristika Geomorfologická charakteristika charakteristika jednotlivých území a lokalit
    Změny chemismu povrchových vod na území CHKO Slavkovský les mezi lety 1991 a 2001
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
    Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
Článek
    Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii
    Akademik Josef Kratochvíl a jeho výzkum na území Jihočeského kraje
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Antropogénne zmeny inžinierskogeologického prostredia na území Komárna
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky. Případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Chráněná krajinná území ve světle své krajinné historie : Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněná území - NP Podyjí
    Chráněná území a další ekologicky významné lokality
    Chráněná území geologického významu
    Chráněná území geologického významu
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů
    Chráněná území ve světle své krajinné historie . Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněná vodohospodářská území a ochrana přírody
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Dobývání surovin v pravěku na území České republiky
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dopadl v dávných dobách na území Čech velký meteorit ?
    Energogeografická regionalizace území České republiky
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
    Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Geochemická prospekcce na území mezi Malou Morávkou, Dolní Moravicí a Novou Vsí
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
    Geochemie povrchových vod na území listu Martínkovice (04-34 Martínkovice)
    Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
    Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují)
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území sesuvu Vaňov
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v r. 2001
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické mapování na území listu 13-443 Chotěboř
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
    Geologický vývoj území České republiky
    Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
    Geologický význam pražského území
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Geomorfológia Vikartovskej priekopy a susedných území
    Geomorfologické členění pražského území
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické pomery krasových území Malých Karpát
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání pomocí logistické regrese: případová studie Chřiby
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Hodnotná maloplošná území středních Brd
    Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrogeologický průzkum jímacích území pro město Olomouc
    InfoMapa nabízí nejrozsáhlejší informační systém o území České republiky
    Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování
    Inženierskogeologický výskum kvartérnych sedimentov na území západných Karpát za posledných desať rokov a jeho ďalšie úlohy
    Inženýrsko-geologická rajonizace poddolovaných území na příkladu oblasti severně od dolu Anna na Březových horách v Příbrami
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
    Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany
    Inžinierskogeologické mapovanie na území SSR
    Jak vnímají obyvatelé sociální a ekologická rizika provozu JE Dukovany a dalších technických děl v území?
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu
    Ke geomorfologii Národního parku Podyjí a přilehlého území (34-11 Znojmo, 34-24 Hnánice, 34-13 Dyjákovice)
    Ke geomorfologii národního parku Podyjí a přilehlého území
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Komplexní zhodnocení geofaktorů území listu Halenkov, 25-411
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš
    Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš
    Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka (11-13 Hazlov)
    Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
    Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová (11-32 Kynžvart)
    Křídové lokality Dřínov a Čečelice (návrh nových chráněných území)
    Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
    Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod (13-134 Český Brod, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod
    Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky
    Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice
    Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou
    Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou (13-11 Benátky nad Jizerou)
    Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Křídové sedimenty na území listu Rakovník (12-14 Rakovník)
    Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán - některé zajímavé fenomény
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Kvartérně geologický výzkum území na listu 33-224 Kravsko
    Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
    Kvartérní fluviální sedimenty na území listu 12-322 Hudlice
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Kvartérní sedimenty ma území listu 33-111 Třeboň
    Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
    Kvartérní sedimenty na území listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Kvartérní sedimenty na území listu 13-442 Prosetín
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-41 Písek
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-214 Krásná Hora nad Vltavou
    Kvartérní sedimenty na území listu 23-33 Veselí nad Lužnicí
    Kvartérní sedimenty na území listu 24-414 Vyškov
    Kvartérní sedimenty na území listu 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-11 Kvilda
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-24 Trhové Sviny
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-234 Světlík
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-411,413 Přední Výtoň (32-41 Vyšší Brod)
    Kvartérní sedimenty na území listu 33-112 Chlum u Třeboně (33-11 Třeboň)
    Kvartérní sedimenty na území listu 33-113 Jílovice (33-11 Třeboň)
    Kvartérní sedimenty na území listů Brno-sever 24-324 a Brno 24-32
    Kvartérní sedimenty na území listu Hlubočky (25-11 Hlubočky)
    Kvartérní sedimenty na území listu Jindřichův Hradec (23-34 Jindřichův Hradec)
    Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk (13-14 Nymburk)
    Kvartérní sedimenty na území listu Pohorská Ves 32-422 (32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Kvartérní sedimenty na území listu Pohoří na Šumavě (33-31 Pohoří na Šumavě)
    Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)
    Kvartérní uloženiny na území listů 35-11 Veselí nad Moravou a 35-12 Strání
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Litostratigrafie a biostratigrafie panonu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    Matematické modelování morfologických procesů v říčním korytě a inundačním území
    Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
    Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
    Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza
    Model náchylnosti území k sesouvání pro CHKO Bílé Karpaty
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Navrhované chráněné území Albeřické lomy
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Nerostné suroviny a jejich indicie na území KRNAP - současný stav
    Nerostné suroviny na území listu mapy 21-442 Železná Ruda
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerosty v tradiční medicíně na území Vietnamu
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová chráněná území přírody v ČSSR ze rok 1985. část 2
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve
    Nová zvláště chráněná území
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Nově zřízená chráněná území v okrese Pardubice
    Obnova zaplaveného území v Nizozemí
    Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)
    Ochrana geologických objektů na území hlavního města Prahy
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Odvodnění urbanizovaných území
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín (13-32 Kolín)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto (14-31 Vysoké Mýto)
    Pleistocenní permafrost na území Československa
    Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Poklesy v poddolovaném území
    Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
    Pole tepelného toku na území České republiky
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města - soupis podzemních objektů
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města Prahy - soupis podzemních objektů
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný exemplář trilobita z území České republiky
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Pravěké hornictví na území České republiky
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika pohybů a deformací na poddolovaném území
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve středočeském kraji v letech 1982-85
    Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    První seismické mapy zpracované pro oblast střední Evropy a pro území Ruské říše
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu
    Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Přehled geologických poměrů na území listu 12-441 Štěchovice (12-44 Týnec n.Sázavou)
    Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlockých hor a podhůří. II.
    Přehled lithných pegmatitů na území Čech
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Půdní metalometrická prospekce v území mezi Zlatými Horamy a Suchou Rudnou
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Regionální magnetické struktury Českého masívu na území ČSR
    Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace území dolů Bílina
    Relativní význam faktorů ovlivňujících vegetaci pozdního glaciálu na území České republiky
    Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku
    Rozšírenie šedozemí na území Českej republiky
    Rozvojové zájmy území Orlicka ve světle regionální a environmentální politiky
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Sesuvná území v Malé Úpě v Krkonoších
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
    Sesuvy a jiné nebezpečné svahové pohyby na území České republiky
    "Skalníci" aneb Péče o skály na území Národního parku České Švýcarsko
    Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Soupis podzemních objektů na území hlavního města Prahy
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Statistiky nordických vůdčích souvků z území Česka
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR
    Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878-1978)
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Stratigrafie diatomových sedimentů na území listu 02-324 Teplice
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svážné terény na území města Brna
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Transformační procesy venkovské krajiny v České republice na příkladu území Budišovska
    Tromby (tornáda) na území České republiky v letech 1119 - 1993
    Třetihory - poslední moře na našem území
    Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Území hlavního města leží na jedenácti říčních terasách
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Váté písky na území města Brna
    Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
    Vliv kyselých srážek na vody na území Tatrnského národního parku
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vodní zdroje na území Svratecké hornatiny
    Volba péče o chráněná území
    Volba péče o chráněná území
    Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky a metodika prací v hydrogeologicky málo prozkoumaném území jižního Vietnamu
    Výsledky dosavadního výzkumu pravěkého hornictví na území Slovenska
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Výzkum křídových sedimentů na území listu 1:50.000 Polička (14-33 Polička)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice)
    Výzkum trilobitů na území České republiky: historický přehled (18.-21. století)
    Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztahy mezi kolísáním srážek a odtoku na území ČSR podle řad měsíčních hodnot
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy
    Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy (24-12 Letovice)
    Závislost srážek na nadmořské výšce na území severní Moravy
    Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky (Lagomorpha: Leporidae)
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o nejstarším dochovaném exempláři trilobita popsaném z území České republiky
    Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území
    Zvýšený obsah fluoridů ve spadu na území ČSSR
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy
Seriál
    Přehled dějin rudného hornictví na území Českolslovenska