Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Územní
Monografie
    Fottová , D. et al.(2006): Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém. Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV-1D/2/16/II/04, 63.str. Archiv MŽP
    Návrhy ekostabilizačních opatření pro územní plán Vimperska
    Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie)
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu)
    Územní plán města Kryry - upřesnění podkladů
    Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém'
Článek
    Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    K teorii územní ochrany přírody
    Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Uzemni systemy ekologicke stability
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur
Seriál
    Urbanismus a územní rozvoj
    Územní plánování a urbanismus