Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    územně
Monografie
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
Článek
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Obytné prostředí a územně funkční struktura
    Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst