Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Českého
Monografie
    50 let CHKO Český ráj.- Z Českého ráje a Podkrkonoší- Supplementum 11
    Biostratigrafická a paleoenvironmentální korelace svrchní křídy Českého masivu a Západních Karpat na základě studia nanofosilií
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2
    Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881)(Bivalvia)z českého darriwilu(ordovik)
    Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.)
    Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche
    Geologický model západní části Českého masivu v návaznosti na ultrahluboký vrt KTB v SRN. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2100
    Granát-pyrop, Sborník ze semináře Okresního muzea Českého ráje v Turnově (1997), 80 stran
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce T. Historie českého hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví
    Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur)
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
    Mineralogia Západných Karpát a Českého masívu 2004
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
    Minulosti Českého Švýcarska : sborník příspěvků historické konference 2004. 3
    Minulosti Českého Švýcarska. Sborník příspěvků historické konference 2002. 1
    Minulosti Českého Švýcarska.(II). Sborník příspěvků historické konference 2003
    Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
    Pískovcový fenomén Českého ráje
    Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004
    Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis
    Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis
    Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis
    Sborník Muzea Českého ráje. Acta musei Turnoviensis. 3
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3
    Silkrety Českého krasu
    Srovnání fosforem bohatých granitů Českého masívu a Karpat
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
    Tektogeneze oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě
    Vulkanické perly Českého Ráje a Podkrkonoší
    Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin
Článek
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    150. výročí narození slavného českého přírodovědce [Antonína Friče]
    Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika
    Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    Antraxolit z barrandienské části Českého masívu
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Augit z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Barytové formace Českého masívu
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
    Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Bór v aleuropelitech Českého masívu
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat
    Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chróm, nikl a kobalt v hlubinných horninách Českého masívu
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui
    Členění a vývoj kůry Českého masívu a její vliv na mineralizaci
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masívu stanicemi ÚFZ
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří
    Dr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, šedesátiletý
    Drahé kameny západní části Českého středohoří
    Drift variských a pre-variských formací Českého masívu interpretovaný z paleomagnetických dat
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Dva valounové artefakty z Českého krasu
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd
    Exkurze do neovulkanických oblastí Českého masívu
    Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
    Fericopiapit z Vyšehořovic u Českého Brodu
    Fluoritové formace Českého masívu
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Fyzikální vlastnosti karbonátových hornin Českého masívu
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
    Geodynamický model Českého masívu
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geoelektrický výzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova
    Geofyzikální indikace cirkulárních struktur Českého masívu
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geologie východního okraje Českého masívu v Dolním Rakousku
    Geomorfologie oblasti diendorfského zlomu na jihovýchodním okraji Českého masivu na jihozápadní Moravě a v severovýchodním Rakousku
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na horninách Českého masívu a Západních Karpat (Synopsis)
    Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Granulity Českého masívu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika)
    Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Hlavní zlomy českého moldanubika
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu
    Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masívu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    Hydraulická vodivost granitů Českého masivu - srovnání dat detailního a regionálního měřítka
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice
    Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor
    Izotopy síry v sulfidech z hornin českého svrchního proterozoika
    Jaký a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu?
    Jantar a fosilní pryskyřice českého cenomanu
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří : nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří. Nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka
    JUDr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, se dožívá šedesáti let
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K existenci neotektonicky aktivních linií v centru Českého krasu
    K mineralogii Českého středohoří
    K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu
    K osudu dolního českého Labe
    K otázce stáří a geneze stratiformních ložisek Českého masívu
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    K poznání antropogenních transformací reliéfu Českého středohoří
    K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat
    Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu
    Kapradiny českého cenomanu a jejich spory in situ : předběžná zpráva
    Kasiterit z Muckova jz. od Českého Krumlova
    Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
    Kdy vznikly podzemní vody Českého masívu?
    Ke stratigrafii dvou významných kvartérních lokalit od Dobrkovic u Českého Krumlova
    Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
    Knihovna Českého geologického ústavu a geologická informace
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu
    Krasové prameny Českého krasu
    Krasové výplně jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Krystalochemie vybraných Ag-minerálů ložisek Českého masívu
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křída Českého masívu na Moravě
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvarcity severovýchodní části Českého masívu
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
    Letenocrinus longibrachialis gen. et sp.n. (Echinodermata, Paracrinoidea?) z českého středního ordoviku
    Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
    Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Lomy a velkolomy Českého krasu (Kdo ohlodává chráněnou krajinnou oblast)
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru
    Malá uranová ložiska krystalinika Českého masívu (doplněk)
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Malý průvodce historickými daty českého a slovenského hornictví
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masivu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Měkkýši Českého lesa - II. Čerchovský les (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Metamorfní vývoj Českého masívu
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Minerogenetické členění Českého masivu
    Miocénní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 2
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 3
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 4
    Mladý vulkanismus Českého masívu. Dokonč.
    Mladý vulkanismus Českého masívu (strukturně geologická a vulkanická studie)
    Mladý vulkanismus českého masívu (strukturně geologická a vulkanologická studie). část 5
    Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
    Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masivu
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Možnost indikace recentní horizontální složky vzájemného pohybu Českého masívu a vnějších flyšových příkrovů Karpat
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě
    Naleziště českého granátu-pyropu v Podkrkonoší
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu
    Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
    Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Některé významné tektonické linie v reliéfu fundamentu Českého masívu a jejich geomorfologické projevy
    Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nové informace o krasu v okolí Českého Krumlova
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nové poznatky o selenidech Českého masívu
    Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    O kamenech prvního českého lapidáře
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu
    Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
    Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří
    Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton)
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
    Opál a jeskyně Českého krasu
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetismus a paleogeografie permo-karbonských hornin Českého masívu (příspěvek k projektu PANGEA)
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Péče o geofaktory životního prostředí v resortu Českého geologického úřadu
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Po stopách vývoje přírody Českého krasu
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Postavení mohelnického souvrství v paleozoiku Českého masivu
    Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu
    Pre-variská paleogeografie Českého masívu
    Pre-variská paleogeografie Českého masivu
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širším okolí Nesvačilského příkopu na jv. svazích Českého masívu
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    Procesy tavení a vysokotlaké granulity Českého masivu
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Prognózní kritéria Sn-W rud Českého masívu
    Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
    Prognózní ocenění rudonosnosti Českého masívu
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví Českého masívu
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu
    Přehled geologie Českého lesa
    Přehled tíhových struktur Českého masívu
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masivu: Různé tektonické situace
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu
    Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
    Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu
    Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
    Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Pyroponosné diatrémy jihozápadní části Českého Středohoří
    Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Regionální magnetické struktury Českého masívu na území ČSR
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Relikty pozdně devonskeho magmatického oblouku v moldanubické zóně Českého masivu
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Revize trilobitů nadčeledi Dalmanitoidea z českého ordoviku, siluru a devonu
    Rozbor českého překladu Vitruviovy II. knihy z "Deseti knih o architektuře" z pohledu stavební chemie
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Rozpory v názorech na metalogenezi Českého masívu
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
    Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
    Rozvojové zájmy českého pohraničí (například Orlicka)
    Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih"
    Sedimenty pískovcových skalních měst Českého Švýcarska
    Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Silicity českého proterozoika - prognózní zdroj rud?
    Silkrety Českého krasu
    Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Spojení českého křídového moře s bavorským během cenomanu a turonu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Sto let Muzea Českého ráje v Turnově
    Sto let od vydání Laubeho Geologie českého Rudohoří
    Stratiformní ložiska Českého masívu
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
    Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu vývoje jihovýchodního okraje Českého masívu
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu.
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Subvulkanické horniny vulkanického centra Českého středohoří u Roztok nad Labem
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svalové vtisky u rodu Sinuites (Mollusca, Gastropoda) z českého spodního ordoviku
    Svalové vtisky u Sinuites (Strangulits) (Mollusca) z českého ordoviku
    Svědectví hornin na Rýchorách : Změní se názor na historii a stavbu severní části Českého masivu
    Svědectví hornin na Rýchorách: Změní se názor na historii a stavbu severní částí Českého masívu? [Rock evidence from the Rýchory Mts: Are the opinions about history and structure of the northern part of the Bohemian Massif suffering a change?]
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosilií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu
    Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Tektonika duktilních domén Českého masívu
    Tektonostratigrafické jednotky Českého masívu
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Termín kulm v geologii Českého masivu
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Topografické projevy zlomů a puklin v reliéfu Českého masívu
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova
    Turmalinity a turmalinické kvarcity v krystaliniku Českého masívu
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
    Účast Českého svazu ochránců přírody při ochraně vodního režimu krajiny
    Uhlonosné sedimenty Českého středohoří
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Vadarocrinus Vassa gen. et sp.n. (Crinoidea, Petalocrinidae) z českého spodního devonu
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Variská subdukce - klíč k pochopení stavby Českého masívu?
    Variský overprint remanentní magnetizace na horninách Českého masívu
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodní části Českého masivu
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Vykroužené dutiny Českého ráje: jak a kdy vznikaly?
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Výsledky povrchového průzkumu archeologických nalezišť ve vybrané oblasti Českého krasu
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa
    Vyšehořovice u Českého Brodu : světově proslulé naleziště křídové flóry
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Výzkum zón gravitačního rozvolnění na konvergentním jihovýchodním okraji Českého masivu
    Výzkumy v pískovcovém pseudokrasu Českého Švýcarska
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu. (The significance and distribution of Sulava type ferricretes in the central part of Bohemian Massif)
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam fotolineací pro řešení stavby Českého masívu
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie
    Významné zlomy platformního pokryvu Českého masívu
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vzácné druhy šťavnatek - Hygrophorus v PP Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Z Českého krasu
    Z historie výzkumu ostnokožců českého staršího paleozoika
    Závornatka černavá - skvost mezi měkkýši Českého lesa
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
    Zemětřesení na styku Českého masívu a západních Karpat
    Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Životní jubileum předsedy Českého statistického úředu JUdr. Josefa Pravdy
Seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
    Bulletin of the Czech Geological Survey/ Věstník Českého geologického ústavu
    Bulletin of the Czech Geological Survey/Věstník Českého geologického ústavu
    Muzejní čtvrtletník - Muzeum Českého ráje v Turnově
    Práce Českého geologického ústavu (Czech geological survey special papers)
    Sborník Muzea Českého ráje
    Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly
    Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu
    Věstník Českého geologického ústavu
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
    Z Českého ráje a Podkrkonoší