Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Český
Monografie
    50 let CHKO Český ráj.- Z Českého ráje a Podkrkonoší- Supplementum 11
    50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference
    Abstrakty k příspěvkům o geologických a archeologických výzkumech v oblasti Geoparku Český ráj
    Chráněná krajinná oblast Český kras včera - dnes
    Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu.
    Český granát a drahé kameny v ČSSR
    Český kras
    Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
    Český kras 21
    Český kras 23
    Český kras. 31
    Český kras
    Český kras
    Český kras
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
    Český kras XXI
    Český les - příroda a její budoucnost
    Digitální zpracování geologických a speciálních map 1 : 25 000 v oblasti geoparku Český ráj
    Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro Evropský geopark UNESCO Český ráj s využitím výsledků projektu VaV MŽP SP/2e6/97/08
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva
    Geochemie moldanubických amfibolitů s využitím GIS (Český masív)
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 32-23 Český Krumlov
    Geopark Český ráj
    Guide to the Post-conference excursion Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Český Krumlov 32-23 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Český Krumlov 32-23, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 3223 Český Krumlov
    Mechanismy diferenciace a vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský pluton, Český masiv
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Závěrečná zpráva o realizaci projektu
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-134 Český Brod
Článek
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Adolf Schmidl, český geograf a otec speleologie
    Bibliografie sborníku Český kras (11.-20. svazku)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Co je český granát?
    Český achát - jeho naleziště
    Český achát - samostatný objekt sběratelství
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Český granát a jeho technické využití
    Český granát
    Český granát ve sbírkách Moravské galerie
    "Český granát" z Korutan
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Český kras : (K 112 87)
    Český kras a jeho skalní podklad
    Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Český kráter
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Český masív - platformové predpolie Álp a Karpát
    Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění
    Český masiv kdysi putoval od rovníku až k pólu. Geologie Prahy
    Český ráj
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Český ráj
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Český výzkum v Antarktidě
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Duxit - český fosilní jantar
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Ferrodiorite from the Český Krumlov varied group near Černá v Pošumaví (Moldanubikum, Bohemian Massif): petrology, geochemistry and deformation
    Fixisti, mobilisti a Český masív
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Geochemistry and Primary Tectonic Environment of the Amphibolites from the Český Krumlov Varied Group (Bohemian Massif, Moldanubicum)
    Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Geopark Český ráj
    Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv) (12-32 Zdice, 12-41 Beroun)
    Jak si stojí dubohabrové lesy v CHKO Český kras
    Jeskyně Sklepy v chráněné krajinné oblasti Český Ráj
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod (13-134 Český Brod, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv
    Locality No.7: Nová Ves near Český Krumlov, a pegmatite dike of the petalite subtype penetrating serpentinite
    Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) - lesní, stepní a druhotná stanoviště
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Nález monocotyledonních rostliných zbytků v pískovně "U ručiček", Český kras
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Neues Moldavitmuseum in Český Krumlov/Böhmisch Krumau
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Orthogneisses and orbicular granites from the Český Krumlov Varied Group of the South Bohemian Moldanubicum: the oldest known magmatic rocks of the Bohemian Massif?
    Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) - nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Problematika svahových pohybů na vybraných lokalitách v CHKO Český Ráj
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (Moldanubikum, Český masiv)
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Předběžné výsledky vrtu V800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masívu, Český masív
    Revision of the geological maps of crystalline basement in the northern part of the Český les Mts., in 1992
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Český kras
    Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice)
    Stop 5-1 (Day 5). Granulite and Garnet Peridotite, Plešovice Quarry, 5 km NNE of Český Krumlov
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Šíření jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) v habrových doubravách CHKO Český kras jako projev jejich spontánního vývoje
    Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin
    Tectonics and depositional systems of a shallow-marine, intra-continental strike-slip basin: exposures of the Český Ráj region, Bohemian Cretaceous Basin
    Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Výzkum ferodioritu od Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
    Zimní Český Krumlov
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
Seriál
    Český deník
    Český granát
    Český kras
    Český les
    Český lid
    Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible)
    Práce a studie (Český hydrometeorologický ústav)
    Sborník Český kras
    Zpravodaj občanského sdružení Český granát