Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Česká
Monografie
    Česká geografie v evropském prostoru
    Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
    Česká geografie v období rozvoje informačních technologií
    Česká geologická služba v zahraničí - poster
    Česká geologická služba v zahraničí
    Česká geologická služba Výroční zpráva 2008.Czech geological Survey Annual Report 2008
    Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.)
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká republika: portréty krajů
    Česká sklářská společnost - Technologické úskalí skleněné plastiky
    Česká verze webu České geologické služby
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 1. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 22 stran
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 2. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 48 stran
    Databáze projektu 'Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa'. Závěrečná zpráva - MS, Česká geologická služba. Praha. 70 stran
    Evropská integrace - česká společnost a krajina: Sborník anotací
    Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-42 Česká Lípa
    Historická geografie, Supplementum I, Historická krajina a mapové bohatství Česka
    Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006
    Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-42 Česká Lípa
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006
    Sborník Česká věda a technika 20.století v mimoevropském světě
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    The Czech Republic in Brief, 1995, Praha, Česká geografická společnost
    Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika
    VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide
    VI. letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26.června 2010). Excursion guide
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-413 Hodice. Mapa nerostných surovin, Oponováno. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
    Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru
Článek
    3rd Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (Česká Tektonická Skupina), Malá Úpa, Czech Karkonosze Mts., April 15-19, 1998
    4. Meeting of the Czech Tecotnic Studies Group (Česká tektonická skupina), Blansko, April 15-18, 1999
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Antropogenní jezera Česka
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Borek near Česká Lípa
    Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1.část: Česká a Slovenská republika
    Coleoidea české křídové pánve (Česká republika, Evropa)
    Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika).
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP
    Česká geologická služba
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Česká geologická společnost
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Česká hydrologická služba
    Česká hydrologická služba
    Česká Lípa and Ralsko Hill area (Czech Republic)
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Česká naleziště surovin na výrobu kamenných štípaných artefaktů v pravěku
    Česká národní skupina IAEG
    Česká postindustriální krajina
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    Česká republika v rámci projektu PANGEA
    Česká společnost antropologická
    Česká společnost pro výzkum a využití jílů
    Česká tisícovka na Maganiku
    Debilus loci? Česká krajina dnes
    Development of the Saxonian tectonics in the Česká Lípa region
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
    A dinotherium skeleton from Česká Třebová
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Doslov k českému vydání : Tim Flannery, Bjorn Lomborg a česká realita
    Dosud nepopsaní amoniti barremu a bazálního aptu Slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    The find of mammoth tooth at Česká Třebová (East Bohemia, Czech Republic)
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fosfát a pelokarbonát z pelitů podslezské jednotky na stavbě silnice R48 u Frýdku-Místku, Česká republika
    Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika)
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev) (12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem)
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část I. - Předběžná zpráva o křídě mezi Netřebou a Brázdimí severně od Prahy (česká křídová pánev)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu. Část II, Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev) (12-22 Mělník)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika)
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
    Hledání šťastných míst. Čínská tradice feng-šui a česká barokní krajina
    Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika)
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika)
    Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)
    Krajina vašeho okolí Česká republika
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika) - I. Přirozená a polopřirozená lesní stanoviště
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika). - II. Revizní malakocenologický výzkum
    Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev (02-43 Litoměřice)
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkáho Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika)
    Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
    Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa)
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
    Nová instituce - Česká inspekce odpadového hospodářství
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Nové poznatky o lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (Cenoman, česká křídová pánev)
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (česká křídová pánev) (13-32 Kolín)
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce, Krušné hory, Česká republika
    Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika) (12-32 Zdice)
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    A pathlogical anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic)
    A pathological anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic)
    Permo-Carboniferous of the Úpa River Valley at Ratibořice N. of Česká Skalice (NE Bohemia)
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Pleistocenní výplň mrtvého ramene Ohře u Chban (Česká republika)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika)
    Polyplacophora (Měkkýše) z bádenu moravské části karpatské předhlubně (Česká Republika)
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Poznámky k taxonomii a výskytu ústřice Gryphaeostrea canaliculata (J. SOWERBY, 1813) na lokalitě Plaňany u Kolína (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika)
    Projevy předsvrchnokřídov,ho krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká Republika)
    Projevy skalního řícení ve zpřístupněných jeskyních - Macocha, Česká republika
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    První česká učebnice geochemie aneb promarněná příležitost
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim - Skalka (svrchní cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) : 13-32 Kolín
    Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Rašeliništní jezera Česka
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Sběry v králodvorských břidlicích v Praze-Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika)
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Současná česká geologická literatura, její vývoj a srovnání se stavem v zahraničí
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Spolehlivost map radonového rizika - Česká Republika
    Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Statistiky nordických vůdčích souvků z území Česka
    Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika)
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika)
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosilií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchnokřídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)
    Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic. Turmalín z přibyslavického peraluminiového alkalicko-živcového granitu, Česká republika
    Trace fossils from Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)/Ichnofosilie letenského souvrství (ordovik, Česká republika)
    Trace fossils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic). Ichnofosilie paseckých břidlic (spodní kambrium, Česká republika)
    Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
    Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev) (02-34 Bílina)
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo)
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)
    Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
    "Zaratit" z Kladna (Česká republika) - revize a nová data
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika)
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
Seriál
    Česká hlava - Svět vědy
    Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů
    National Geographic Česká republika