Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Československé
Monografie
    Geografický výzkum v Československé akademii věd 1952-1982 . Vědecké symposium . Sborník příspěvků
    Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
    Sto českých vědců v exilu: encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci
Článek
    24. konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV
    60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Aktivita československé skupiny IAGOD
    Blahopřání nestoru československé petrologie [RNDr. Františkovi Fialovi, DrSc.] k pětaosmdesátinám
    Československé azbesty
    Československé krystalografické názoslovie
    Československé prubířské kameny
    Československé referenční materiály hornin a nerostných surovin: referenční materiál křemeliny KB (Borovany)
    Československé referenční materiály nerostných surovin
    Československé rudné baníctvo v podmienkach trhového mechanizmu
    Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč)
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Mocnost vrstevních jednotek ostravského souvrství v československé části hornoslezské pánve
    Problém dlouhodobého rozvoje surovinových zdrojů v československé ekonomice
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
Seriál
    Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd
    Sborník Československé geografické společnosti
    Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd
    Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd
    Věstník Československé akademie věd