Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Čištění
Monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod
Článek
    Chemické čištění stříbra a mědi
    Čištění důlních vod
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Čištění minerálů peroxidem vodíku a čpavkem
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Problematika dolování a čištění zlata v době laténské na základě nálezu z Brníčka
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2