Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    části
Monografie
    Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy
    Geologický model západní části Českého masivu v návaznosti na ultrahluboký vrt KTB v SRN. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2100
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy
    Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
    Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
    Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocénu jižní části karpatské předhlubně na základě reinterpretace karotážních dat
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje a OVSS MŽP Liberec
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice (evid. č. ložiska 3000800)
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
    Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz
    Permokarbon východní části podkrkonošské pánve
    Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
    Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
    Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
    Radnické vrstvy kladenské části kladensko-rakovnické pánve; paleogeografie, sedimentace, uhlonosnost
    REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica
    Řešení revitalizace a ochrany kopce Tlustec při dotěžení části zásob kamenolomu Brniště
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentační režim a genetická stratigrafie coniaku v sz. části české křídové pánve
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
    Specielní studie pro Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
    Vulkanismus vázaný na rozpadlý pasivní kontinentální okraj, příklad jižní části vrbenské skupiny, silezikum
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
    Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice - Vědomice přiléhajících k obci Vědomice
    Zemětřesná aktivita severní části moravsko-slezské oblasti v letech 1997-2003
Článek
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Antarktický ledovec : a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Antarktický ledovec a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Antraxolit z barrandienské části Českého masívu
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Bázické vulkanity v západnej časti severogemerského permu
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Bryozoa spodního badenu jihomoravské části karpatské předhlubně
    Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části Moůdanubika
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Chemizmus krasových vôd juhozápadnej časti Kečovskej jednotky v Slovenskom krase
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Degradace lesní půdy vodní erozí v centrální části Moravskoslezských Beskyd
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masívu stanicemi ÚFZ
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ
    Devonské polštářové lávy v jižní části vrbenské skupiny (silezikum) (12-42 Rýmařov)
    Devonské polštářové lávy z jižní části vrbenské skupiny (silezikum)
    Diatomová sedimentace v j. části třeboňské pánve (33-11 Třeboň)
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Distribúcia zlata na južných svahoch v západnej časti Nízkých Tatier a jeho vzťah k primárnym výskytom
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve
    Drahé kameny západní části Českého středohoří
    Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A)
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Eklogit z jv. části orlicko-kladského krystalinika
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Fauna mastodontů (Proboscidea, Mammalia) moravské části Vídeňské pánve
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Geochémia severnej časti Slanských vrchov
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
    Geochemická mapa východní části baltského štítu
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemie flyšových sedimentů západní části čs. Karpat
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálne prejavy rôznych hĺbkových úrovní litosféry v strednej časti západných Karpát
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geofyzikálno-geologická charakteristika hornín východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria
    Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát
    Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologická mapa střední části Kuby
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Geologicko-ložisková charakteristika bauxitov južnej časti Vietnamu
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geologický a geomorfologický charakter krasu severozápadnej časti Jasovskej planiny
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Geologičeskije faktory, opredeljajuščije masštaby žil'nych uranovych mestoroždenij v severnoj časti Bogemskogo massiva
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geomorfologické pomery Bestín a priľahlej časti Bošáckých bradiel
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry západní části Lišovského prahu a přilehlé části Blatské pánve
    Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologičeskije osobennosti jugo-vostočnoj časti Bogemskogo massiva (Respublika Čechija)
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Granitoidy lužického masívu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení
    Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
    Gruntecké pásmo v severní části Kutnohorského revíru
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Hrad v Lysé nad Labem a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masívu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti Dolních Dunajovic v moravské části karpatské předhlubně
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická štúdia severnej časti departmentov La Libaertad, San Salvador a Cuscatlán, El Salvador
    Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Iraku
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc)
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve
    Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu
    Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
    Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Jaskyne najsevernějšej časti Stodolky v Demanovskej doline
    Jaskyne v centrálnej časti Braniska
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Jurští ramenonožci jižní části pohoří Totes Gebirge (Štýrsko, Rakousko); nové poznatky
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
    K paleogeografii permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K rešeniju otnošenija fatrikuma k severnoj časti veporikuma na osnove korreljacii verchnego paleozoja (zapadnyje Karpaty)
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Konodonti Gaeblerova mořkého horizontu karvinské části OKR (namur A)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Krasové jevy stradnej časti horehronského krasu
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Křídové sedimenty v jv. části listu 13-41 Čáslav
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Křídové sedimenty západní části chlomeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Kvalita studničných vod ve východní části Středočeského kraje
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Kvarcity severovýchodní části Českého masívu
    Kvartérne sedimenty severnej časti košickej kotliny a Slanských vrchov
    Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Litofaciálna charakteristika jury Braniska a západnej časti Čiernej hory
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Magnetometrické měření v severní části mariánsko-lázeňského komplexu
    Mapování české části dyjské klenby
    Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrchů
    Mariopteridy sedlových a sušských vrstev čs. části Hornoslezské pánve a korelace s polským územím
    Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu
    Metapelity s cordieritem v severní části zábřežského krystalinika
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
    Mezozoikum severnej časti Braniska
    Migmatitový skalní útvar v severní části Studeného v Orlických horách
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve (12-24 Praha)
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Minerály serpentinitů v severní části Moravika
    Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina)
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Miocénní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Mocnost vrstevních jednotek ostravského souvrství v československé části hornoslezské pánve
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Moldavite aus dem westlichen und dem nůordlichen Teil Bůohmens/Vltavíny ze západní a severní části Čech
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu
    Morfometrie a vývoj asymetrických údolí východní části Nízkého Jeseníku
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní analýza Dačické kotliny a východní části Novobystřické vrchoviny
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morfostrukturní charakteristika moravské části Západních Karpat ve vztahu k Českému masívu
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravskoslezských Beskyd
    Náhrada části plynové podušky inertním plynem v PZP Žukov - modelová studie
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Násunové deformace variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Některé problémy vývoje údolí severní části Moravské brány
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    Neobvyklá uranová mineralizace v severovýchodní části tlusteckého bloku (severočeská křída)
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonika Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Nerostné suroviny pacifické části Nikaraguy
    Nerosty z jižní části masívu Nekrasu (859 m) v Jizerských horách
    Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR)
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve
    Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové rudné štruktúry v severnej časti Rudnianského rudného polia
    Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1)
    Nové výzkumy v centrální části nikaragujských kenozoických vulkanitů
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    O vzťahu granitoidných hornín tatridnej časti Nízkych Tatier k zrudneniu
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru
    Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
    Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) - nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
    Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Parakonglomeráty andělskohorského souvrství jihozápadní části Nízkého Jeseníku
    Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny
    Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vrchoviny
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
    Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části velké Prahy
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Pliocenní a pleistocenní sedimenty v severozápadní části USA
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Polyplacophora (Měkkýše) z bádenu moravské části karpatské předhlubně (Česká Republika)
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)
    Použitie gravimetrického prieskumu na vyhľadávanie a rozpoznávanie tvaru zakrytých granitotvých telies vo východnej časti Spišsko-Gemerského Rudohoria
    Povrchové tvary v jižní části Súlovských vrchů
    Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky k projevům bioturbace na archeologických nalezištích. Biogenní přepracování archeologických nalezišť v kvartérních osypech pískovcových převisů v severozápadní části CHKO Kokořínsko
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii eggenburgu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
    Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Príspevok k uplatneniu štruktúrnej analýzy na Sb ložiskách zpadnej časti ďumbierského antiklinória
    Problém zbojských vrstiev vo východnej časti flyšového pásma
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně (33-24 Hnánice)
    Problémy tektogeneze jihozápadní části východoslovenské neogenní pánve
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
    Prognózy uhlonosnosti v čs. části Hornoslezské pánve
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
    Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia
    Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
    Půdy městské části Praha 6
    Působení na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny
    Pyroponosné diatrémy jihozápadní části Českého Středohoří
    Rádiolarity z vybraných lokalít západnej časti bradlového pásma
    Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku (14-44 Šternberk, 15-33 Moravský Beroun, 24-22 Olomouc)
    Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
    Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt
    Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Rozvojové možnosti venkovských mikroregionů valašské části moravsko-slovenské hranice
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A)
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně
    Sedlové vrstvy české části hornoslezské pánve
    Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti
    Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismická detekce tektoniky ve v. části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu
    Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Skalní výchozy ve střední části Hanušovické vrchoviny
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Sledování povrchu paleozoika a povrchu bazálních klastik Badenu ve východní části dětmarovického výmolu reflexně-seismickým měřením
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní
    Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko
    Spodní miocén (eggenburg a ottnang) jz. části čelní hlubiny na Moravě
    Sprašová sedimentace v západní části NO Podyjí
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Srovnání metamorfních událostí v oblasti svinovsko-vranovského krystalinika a jižní části zábřežského krystalinika
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Staré dolování stříbra v sz. části jihlavského okresu
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Strojenije verchnej mantii central´noj časti Zapadnoj Jevropy po dannym o fazovych skorostjach poverchnostnych voln
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve
    Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve (11-44 Nýřany, 21-22 Holýšov)
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve
    Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend,autun)
    Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
    Svahové deformácie severnej časti košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov
    Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech
    Svědectví hornin na Rýchorách : Změní se názor na historii a stavbu severní části Českého masivu
    Svědectví hornin na Rýchorách: Změní se názor na historii a stavbu severní částí Českého masívu? [Rock evidence from the Rýchory Mts: Are the opinions about history and structure of the northern part of the Bohemian Massif suffering a change?]
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Tektonická predispozice zkrasovění v jv části Ještědského hřbetu
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Tektonická struktura západní části Oharského riftu
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Tektonický vývoj juhozápadnej časti veporika
    Tektonický vývoj v južnej časti veporíd
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku
    Tektonika severní části lomu Merkur u Kadaně
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of Krušné hory - Erzgebirge batholith and its contact zone/Turmalín - pozdně magmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A)
    Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
    Tvary žulového reliéfu ve vrcholových partiích české části Šumavy
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
    Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části Křivoklátsko-rokycanského komplexu
    Typy furongských vápenato-alkalických vulkanitů v sv. a centrální části křivoklátsko-rokycanského komplexu KRK
    Typy furongských vápnito-alkalických vulkanitů v sv. a centrální části Křivoklátsko-rokycanského komplexu
    Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Úloha jednotlivých reliéfotvorných procesov pri formovaní reliéfu juhozápadnej časti Nordenskiöld land na Špicbergoch
    Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
    Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky
    Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve
    Vápnitý nanoplankton karpatu z hydrogeologikých vrtů z jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Variabilita struktur achátů z centrální části Vysokého Atlasu
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
    Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodní části Českého masivu
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny
    Vrt ZH 2110 a nové výzkumy v severní části Nízkého Jeseníku
    Vulkanické centrá a ich morfologický prejav v strednej časti Slanských vrchov
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Vybrané analýzy morfostruktury severovýchodní části Rychlebských hor
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov
    Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika
    Výsledky mapování sv. části zábřežského krystalinika
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi: 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Vývoj reliéfu severovýchodní části Rychlebských hor
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Vyzmáhání a úprava části dědičné štoly "Svaté Caroliny" v Pile u Karlových Varů
    Vzácná mělkovodní dírkovcová (foraminiferová) fauna ze severní části Vídeňské pánve (Hrušky 33)
    Vznik převisů a jeskynních výklenků v bralné části Velké Fatry
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Z vývoje mapového obrazu české části Krkonoš
    Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Základné črty geologickej stavby západnej časti pásma Čiernej hory
    Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria
    Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou)
    Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR
    Zpráva o geologicko-petrografických výzkumech v jižní části zábřežského krystalinika (14-43, Mohelnice)
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku
    Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu
    Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)
    Žacléřské souvrství v české části dolnoslezské pánve
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)
Seriál
    Řeč : zpravodaj městské části Brno-Řečkovice a Mokrá hora