Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Černého
Monografie
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
    Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
Článek
    1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
    Acidifikace Černého jezera
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Aktuálnost novelizace klasifikace černého uhlí
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    K šedesátinám Miloslava Černého
    Kalcit z Černého Dolu
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Perspektivy využití černého uhlí v České republice
    Počítačové zpracování výpočtu zásob černého uhlí
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda)
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na Českomoravské vrchovině
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Skrytá krása černého turmalínu
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992
    Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku
    Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
    Úvaha o využitelnosti ložiska černého uhlí Syřenov
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl.
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití potrologie pro řešení geomechaniky ložiska černého uhlí Mělník - Benátky nad Jizerou
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Životní jubileum Petra Černého