Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    činnosti
Monografie
    Aplikace Vlivy důlní činnosti
    Geologie a paleontologie Doupovských hor : pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti
    GeoPub - databáze publikační činnosti ČGS
    Haldy - Arizona : pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně?
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
    Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
    Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře
    Předběžná zpráva o studiu sesuvů aktivovaných během extrémní činnosti v červenci 1997 na okrese Vsetín - I. etapa
    REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
    Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : zborník z konferencie
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
    Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně metodiky využití datové základny a jejího ověření
    Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně tvorby metodiky využití datové základny a jejího ověření
    Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Článek
    25 let činnosti Ústavu nerostných surovin
    30 rokov činnosti Baníckeho ústavu
    35 rokov činnosti Geologického prieskumu na pevné nerastné suroviny na Slovensku
    40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
    60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru
    Dopad hornické činnosti na životní prostředí
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien)
    Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien)
    Geologické aspekty činnosti včel (Hymenoptera:Apoidea)v recentních ekosystémech České republiky
    Historická vyobrazení sopečné činnosti
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností
    Hydrogeologické poznatky z expertíznej činnosti v Iraku
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Hydrogeologie ložisek Strážského bloku a její vztah k těžební činnosti
    Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE)
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Korelace mezi seismickými ději a atributy hornické činnosti
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín)
    Mikroskulptura ichnorodu Entobia solaris (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štramberku
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Neobvyklé fosilní stopy činnosti živočichů na listech svrchnokřídového stáří u Maletína
    Nepříznivé vlivy lidské činnosti na stabilitu přirozených svahů
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    O činnosti Asociace geologů zabývajících se výzkumem permu
    O dlouhodobém vlivu sopečné činnosti na povrchové teploty vzduchu
    O geologické a těžební činnosti čs. organizací v zahraničí
    O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností
    Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
    Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách : koreferát k přednášce
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatorském rudním revíru
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Přehled o činnosti n. p. Geoindustria-Praha v zahraničí
    Pseudokrasové jevy odkrývané hornickou činností
    Rezervace Chorgo - učebnice vulkanické činnosti
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Rozvoj technologických procesov rúd v aplikácii projektovej činnosti Rudného projektu Košice
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Silis 1992-2002 - Anketa k 10 letům činnosti - Výzkum v oblasti keramiky
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980
    Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Stopy vrtavé činnosti organizmů na spodnobadenských valounech od Čelechovic na Hané
    Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Technická seismicita vyvolaná stavební činností v objektech
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy
    Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Vplyv baníckej činnosti koncernu Uhoľné a lignitové bane na životné a pracovné prostredie
    Vplyv baníckej činnosti na čistotu ovzdušia v oblastiach magnezitového priemyslu
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vplyv urbanizácie a inej inžinierskej činnosti na chovanie spraší
    Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí
    Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea za rok 1998
    Výsledky geologickoprieskumnej činnosti v Rudnianskom rudnom poli a jeho koncepcia do roku 2000
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význam metabolické činnosti lesních dřevin pro biogeochemické cykly některých minoritních a stopových prvků
    Vztah hydrogeologie k báňské činnosti a rekultivacím
    Z činnosti montánní archeologie v Čechách v roce 1984
    Z činností vědeckého kolegia geologie a geografie ČSAV
    Z činnosti zeměvědných kolegií ČSAV a SAV
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny reliéfu Dubňan a okolí působením hornické činnosti
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
    Zpráva o činnosti České zeolitové skupiny v roce 1997
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v roce 1984
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1982
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1983
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1986
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV ze rok 1987
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o činnosti názvoslovné komise SIS
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1980 : mineralogicko-petrografické oddělení
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea-přírodovědeckého muzea za rok 1980 : paleontologické oddělení
    Zpráva o činnosti skupiny geoarcheologie na Katedře geologie a paleontologie PřF MU v roce 1999
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologickej odbočky SGS pri SAV za rok 1979
    Zpráva o činnosti za rok 1997
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř