Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    říčních
Monografie
    Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen - sborník příspěvků z konference v Lužnici u Třeboně
    Obsah arsenu a chromu (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah olova a zinku (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
    Pylová analýza - Kladruby nad Labem: revitalizace říčních ramen
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech a suspendované hmotě řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Suma polychlorovaných bifenylů (PCB ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Článek
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Dobývání nerostných surovin v říčních nivách v pravěku a dnes.
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Erozní a akumulační procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    Kolmace říčních koryt a její stanovení
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí
    Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Průzkum říčních teras v okolí Tětína a otázka prvního říčn ího paradoxu
    Příspěvek k poznání vzniku říčních teras
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu
    Území hlavního města leží na jedenácti říčních terasách
    Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů