Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    řízení
Monografie
    Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. 17. ročník
    Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI
    Podzemní voda ve vodoprávním řízení VII
    Podzemní vody ve vodoprávním řízení VII
    Řízení procesů. Sborník přednášek
    Současnost a budoucnost krizového řízení
    Stanovisko ČGS k oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení o umístění stavby kabelového rozvodu nízkého napětí (dále jen kNN) pro pozemek parc. č. 938/1 v k.ú. Horní Slavkov
    Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu)
    Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská
    Stanovisko ČGS k zahájení územního řízení na "plynovod pro plánovanou výstavbu na pozemcích parc. č.p. 661/1, 661/2 v obci a katastrálním území Svatava"
    Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení
    Stanovisko ČGS ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na "Výstavbu plynovodu a plynovodní přípojky areálu PENTAR, a.s." na pozemcích parc. č. 1967/8, 1967/10, 1967/21, 1967/25, 2016/2 a 2047/1 v k.ú. Horní Slavkov
    Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Cyklotrasa Černovice-Spořice-Droužkovice-Březno, v k.ú. Droužkovice"
    Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Obnova komunikace Háj-Osek"
    Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Oddychová zóna Černovice"
    Vyjádření ČGS ke stavebnímu řízení "Přístavba skladu výrobků SO 004" v k.ú. Sokolov na pozemkách č. p. 1210/1, 1210/138 a 1210/140
Článek
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoprostorové řízení zdrojů - Intergraph řešení pro správu inženýrských sítí a komunikací
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Krizové řízení a geoinformace
    Krizové řízení a jeho modelování v GIS
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    Řízení jakosti podzemních vod
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Řízení rizik u sesuvu
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Systém řízení báze geologických dat
    TOMS představuje novou generaci software pro podporu řízení distribučních společností
    Tvorba a řízení petrologických databází v Kuvajtu
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Využití map kvartérních pokryvů při řízení radiometrického průzkumu
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce