Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    řešení
Monografie
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
    Digitální zpracování báňských map z fondu ČGS-Geofond Kutná Hora. Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2006
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů
    Globální oteplování Země : příčiny, průběh, důsledky, řešení. Brno : VUTIUM, c2008
    IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
    Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
    Obsah arsenu a chromu (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah olova a zinku (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
    Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT"
    Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(2000) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 345(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Roční zpráva o řešení projektu FR-TI3/579 v programu TIP v roce 2013
    Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Řešení revitalizace a ochrany kopce Tlustec při dotěžení části zásob kamenolomu Brniště
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech a suspendované hmotě řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Suma polychlorovaných bifenylů (PCB ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Univerzální softwarové řešení komplexních formulářů ve webových aplikacích: "Javascript univerzální automatizovaný datový formulář verze 1.0"
    Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Závěrečná zpráva o řešení interního projektu ČGS, 3252, Databáze těžkých minerálů
    Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
    Zpráva o řešení projektu 340300 za rok 2012
    Zpráva o řešení projektu PECO 93 "Meteorological factors influencing slope stability and slope movent type: Evaluation of hazard prone areas" v roce l994
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2008
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009
Článek
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    ArcView 3.3 nabízí řadu vylepšení oblíbeného GIS řešení
    Autodesk MapGuide. GIS řešení Autodesku pro Internet a intranet
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Bentley Systems nabízí ucelené řešení pro geoprostorové aplikace
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Co přinesla revise mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
    Čtyřparametrická rovnice infiltrace výtopou (řešení Haverkampa a Parlange)
    Dobývání nízkých slojí v OKR z pohledu řešení státního úkolu RVT "Dobývání nízkých slojí od 0,5 do 0,7 m"
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Efektivní iterační postupy pro řešení úloh elastoplasticity
    ESRI nabízí řešení pro Internet
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    Geoprostorová řešení Autodesku
    Geoprostorové řízení zdrojů - Intergraph řešení pro správu inženýrských sítí a komunikací
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Hypotéka Země : skupina expertů varuje před velkou krizí a navrhuje řešení s názvem Nová zelená smlouva
    IBM nabízí nová GIS řešení
    Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení
    Intergraph nabízí nová řešení pro digitální fotogrammetrii
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    K problematice technického řešení přehrady Karolinka
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Komplexní způsob řešení geomechaniky ve slánské oblasti
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Kontaktní snímač posunutí pro teplotu do 400° C - technické řešení
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    LIDS představuje ucelené řešení pro správu inženýrských sítí
    Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
    Matematické modelování v hornické geomechanice : úlohy na výpočet napětí a jejich řešení
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metody rozložení oblasti pro numerické řešení kontaktních úloh
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Moderní karotážní postupy při řešení hydrogeologických a inženýrských problémů
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Návrh řešení úloh elastoplasticity s izotropním zpevněním
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
    Některé aspekty řešení stability skrývkových svahů
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve
    Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Neustálené plošné proudění podzemní vody a jeho řešení metodou konečných prvků
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    Nové možnosti matematického modelování v geomechanice při řešení 3D úloh velkého rozsahu
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Podíl pražského závodu n.p. Geofyzika Brno při řešení problémů inženýrské geologie a hydrogeologie
    Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova
    Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Řešení nestacionárních úloh termopružnosti
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Řešení obnovy lesního porostu na odkalištní deponii Zlatých hor
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Řešení rozsáhlých prostorových úloh elastoplasticity
    Řešení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup 08"
    Řešení soustavy nelineárních rovnic, algoritmus "POSTUP01"
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Řešení stability skalních svahů
    Řešení stability svahu Jánského vrchu
    Řešení stability vysokých svahů
    Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru
    Řešení úloh na kompozitních sítích
    Řešení vibračního problému v mineralogii
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku
    Specializovaná řešení pro pozemní stavitelství a dopravní inženýrství od autodesku
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Sykora CZ a Smallworld - řešení pro správu a dokumentaci telekomunikačních sítí
    Typologie a možnosti řešení problémových míst v panelových sídlištích ČR
    Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna
    Účinnost numerických metod užitých při řešení problematicky transportních procesů
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města
    Velký bratr uděluje lekci : sibiřské řešení záhady evropských ledových dob
    Vliv nehomogenity základové půdy při řešení interakce základové konstrukce a podloží
    Vliv volby funkcí útlumu na výsledky řešení pasternakovského modelu zeminy uvažujícího vliv primární konsolidace
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Výběr metod použitelných k řešení provenience krystalinických exotik
    Vybrané výsledky řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Využití důlně-seizmických metod k řešení geologické stavby uhelných ložisek
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Využití nových poznatků k řešení problematiky otřesů
    Využití potrologie pro řešení geomechaniky ložiska černého uhlí Mělník - Benátky nad Jizerou
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
    Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Význam armalcolitu v suevitovém tufu pro řešení vzniku matečného kráteru vltavínů
    Význam fotolineací pro řešení stavby Českého masívu
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"