Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    řeky
Monografie
    Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
    Niva řeky Bečvy
    Paleoekologický a palynologický výzkum paleomeandru řeky Moravy v Litovelském Pomoraví
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy II. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil
    Sbohem, staré řeky
    Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech a suspendované hmotě řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Valounová analýza řáčních štěrků v korytě řeky Berounky a pravděpodobné zdroje valounového materiálu v úseku mezi Zvíkovcem a ústím Berounky do Vltavy
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
Článek
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) umělé mrtvé rameno řeky Moravy
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Dotace údolní nádrže Klíčava vodou z řeky Berounky
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Fluviální sedimenty řeky Bečvy ve Vsetíně
    Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Hrance a sluňáky přinesly na pražská pole řeky
    Hronovsko-poříčský příkop východně od řeky Metuje
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvartérní terasy řeky Berounky
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Litovelské Pomoraví - záznam změn vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Mezozoické vulkanity a mineralizace v oblasti řeky Džagirčaj, Ázerbájdžán
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nordické ledovcové souvky v sedimentech řeky Moravy
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky.
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Pleistocenní řeky Arabského poloostrova
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Prognóza množství a jakosti podzemní vody jímané v blízkosti řeky
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Rekonstrukce holocénních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Řeky - tepny Země
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sedimentologické a magneto-mineralogické studium nivních sedimentů na dolním toku řeky Doubravy
    Staré řeky Miloše Spurného kdysi, tehdy a po třiceti letech
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
    Svahové deformace v údolí řeky Maili-su
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem (34-22 Hodonín)
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Terasy řeky Malše
    Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
    Těžba zlata na horním toku řeky Blanice
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Údolí řeky Desné - nejhlubší údolí Hrubého Jeseníku
    V okolí řeky Dyje je rušno především v době letní sezóny
    Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko)
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vodárenské využití kvartérních sedimentů řeky Labe
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Z minulosti českých řek. Jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zlato ve fluviálních sedimentech řeky Moravy
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami
    Životní styl v třetihorách určovaly řeky. Geologie Prahy