Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Štúdium
Článek
    Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
    Porovnávacie mikroštruktúrne štúdium mramorov a kvarcitov v serii Branné - reologický paradox
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
    Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
    Štúdium magnetických vlastností prírodného azbestu v tvare prášku
    Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia
    Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
    Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Štúdium vzťahu medzi prechodovým koeficientom pôda-rastlina Cs137 a základnými vlastnostmi pôd