Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Štiavnica
Monografie
    Zborník prednášok z mezinárodnej konferencie Argenti fodina 2008 - Banská Štiavnica 3. - 5. 9. 2008
Článek
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    High density fluid inclusions of magmatic water in phenocrysts from rhyolite of the Štiavnica Stratovolcana (Central Slovakia)
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Studies of zircons and biotites in Štiavnica granitoids part one: zircons
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica