Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Štiavnických
Článek
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Náčrt geologickej stavby a metalogenézy Nízkych Tatier a Štiavnických vrchov
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov