Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    štúdia
Článek
    Experimentálna štúdia vplyvu sklonu nepriepustneho podložia na proces klesania hladiny vody v pórovitom prostredí
    Hydrogeologická štúdia severnej časti departmentov La Libaertad, San Salvador a Cuscatlán, El Salvador
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Nové výsledky zo štúdia drnavského súvrstvia
    Pohybová štúdia vybranej oblasti jednotky Veĺkého Boku
    Príspevok elektrónovomikroskopického štúdia k riešeniu genézy dolomitových pieskov
    Reformy štúdia banského inžinierstva na Technickej univerzite v Západnom Berlíne
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry