Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    štruktúr
Monografie
    Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr. Zborník abstraktov z XVII. z česko-slovenského geografického akademického seminára
Článek
    Genetické typy mineralizovaných štruktúr v Rudnianskom rudnom poli
    Geofyzikálna interpretácia štruktúr východného Slovenska
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Možnosti gravimetrie pri rozpoznávaní prítomnosti zlomových štruktúr
    Seminár Genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd
    Sukcesívne vzťahy disjunktívnych štruktúr medzi Malou Lodinou a Kysakom
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
    Typy a sukcesia štruktúr v kryštaliniku západných Karpát