Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    štruktúry
Článek
    Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy
    Geologická stavba a zlomové štruktúry stratovulkánov Vihorlatských vrchov
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Nové rudné štruktúry v severnej časti Rudnianského rudného polia
    Perspektívne metalogenetické štruktúry v oblast východoslovenských vulkanitov
    Príspevok k poznaniu štruktúry vulkanických skiel
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Štruktúry a textúry bauxitov Strážovských vrchov
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Vysokoteplotná dehydratácia kaolinitov. III., vplyv parametrov submikroskopickej štruktúry
    Vývoj, zmeny a štruktúry asociácií jurských brachiopódov