Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    životného
Monografie
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
    Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
Článek
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
    Geológia a ochrana životného prostredia v ČSFR a SFRJ
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Ochrana vôd - súčasť starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie