Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    12-21
Monografie
    geologická mapa 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-21
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-21
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-21
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Kralupy nad Vltavou 12-21, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Kralupy nad Vltavou 12-21, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 12-21 Kralupy nad Vltavou
Článek
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Polymetalická mineralizace v podloží karbonu na dole Slaný (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Sdělení o výzkumu ichtyolitů klobuckého obzoru (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Zpráva o inženýrskogeologickém rajónování na listu 12-21 Kralupy nad Vltavou