Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    12-24
Monografie
    geologická mapa 12-24 Praha
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-24 Praha
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-24
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-24
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-24
    mapa inženýrskogeologického rajonování 12-24 Praha
    Mapa ložiskové ochrany - kraj Praha; list Praha 12-24, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Praha 12-24, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - kraj Praha;list Praha 12-24, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Praha 12-24, 1 : 50 000
Článek
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev) (12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem)
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii (15-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve (12-24 Praha)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu (12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi (12-24 Praha)
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy) (12-24 Praha)
    Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín)
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích (12-24 Praha)
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Paleopalynologicko-geochemický výzkum cenomanského profilu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství (13-12, 14-33, 13-41, 12-24)
    Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 1. : 12-24 Praha
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 2. : 12-24 Praha
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Skalní řícení v Roztokách u Prahy (12-24 Praha)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha)
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav)
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy (12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)
    Žula v dolnovltavském údolí u Klecan (12-24 Praha)