Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    2011
Monografie
    2. Trilobiten-Tagung, 19.-20. Februar 2011, Senckenberg Museum
    8th Acid Rain 2011 Conference Abstracts
    9th International Eclogite Conference. Abstract Volume. 6.-9.8. 2011. Mariánské Lázně, Czech Republic
    9th International Eclogite Conference, Mariánské Lázně, August 6-9, 2011. Abstract volume
    17. KVARTÉR 2011, 25. 11. - 25. 11. 2011, Brno
    AEG News - 2011 Annual Meeting
    Book of abstracts: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics
    High-pressure/ultrahigh-pressure rocks in the Bohemian Massif. Proceedings of the 9th International Eclogite Conference 2011. Geolines
    IGCP 596 Opening Meeting, Graz, 19-24th September 2011
    Let's talk ore deposits.Proceedings of the 11th SGA Biennial Meeting, Antofagasta, Chile, 26-29 September 2011
    Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011
    Mining and the Environment in Africa. - Proceedings ot the inaugural Workshop of the IGCP/SIDA Project No. 594, Kitwe, Zambia, October 17th-18th, 2011
    Miroslav Krs Conference: Time, Magnetism, Records, Systems and Solutions. The 2011 Annual IGCP 580 Meeting, October 12-18 Prague, Czech Republic, Abstract Volume
    Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstaktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstraktů
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové
    Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů. Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Chodová Planá. 21.-22.9.2011
    Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics, Pedometrics Commission of the IUSS, Book od abstracts
    Připomínky k dopracované verzi Surovinové politiky České republiky, včetně k vypořádání připomínek vznesených Českou geologickou službou dne 31.10. 2011
    Rýda, K. (2011): Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Světnov. SOG - ČGS Praha
    Seventh Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, Avila, Spain, July 4-9 2011
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
    Technical Computing Prague 2011 19th Annual Conference Proceedings
    Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice
    Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK)
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky
Článek
    12th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Jugowice, October 20 - 22, 2011
    Bulharské překvapení 2011
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Ionospheric disturbances (infrasound waves) over the Czech Republic excited by the 2011 Tohoku earthquake
    The M(W) 9.0 Tohoku Earthquake, Japan, March 11, 2011
    On the thunderstorm of 10 July 2011 at magnetic observatory Budkov
    Seismic activity in the Czech Republic in 2011
Seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (Geoscience Research Reports for 2011)