Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    24-32
Monografie
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-32 Brno
    hydrogeologická mapa 24-32 Brno
    mapa inženýrskogeologického rajonování 24-32 Brno
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Brno 24-32, 1 : 50 000
Článek
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno)
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Kvartérní sedimenty na území listů Brno-sever 24-324 a Brno 24-32
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Neogén jihozápadního okolí Brna (24-32 Brno)
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Osteometrická a funkční analýza autopodií u rodu Homo (24-32)
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Zpráva o nálezu serpulidních červů z lokality Hády v Brně (svrchní jura) : 24-32 Brno
    Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)