Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    24-41
Monografie
    geologická mapa 24-41 Vyškov
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Vyškov 24-41, 1 : 50 000
Článek
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov)
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
    Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov)
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu) (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Strukturní pozice karbonátových žil na jižním okraji Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)