Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Aktivity
Monografie
    Analýza zpracování souboru měření objemové aktivity radonu v podloží v regionálním a detailním měřítku pro hodnocení radonového indexu pozemku
    Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-411 Rokytnice nad Jizerou)
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-414 Vrchlabí)
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-422 Žacléř)
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-423 Svoboda nad Úpou)
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-424 Trutnov)
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Článek
    Aktivity České geologické služby ve Střední Americe
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Aktivity pracovišť AV ČR v příhraničním regionu Sdružení obcí Orlicka
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Doklad aktivity nizkoteplotních Ca-Na-Cl solanek ve feldspatizovaných granitech živcového ložiska Krásno (masiv Krudum)
    Effect of Holocene landslide aktivity on the landscape pattern and behaviour in the Czech Republic..
    Evropská paleontologická asociace a její první aktivity
    Geodynamický výzkum kvartérní aktivity v zóně okrajového sudetského zlomu
    Geologické aktivity Středoevropské iniciativy (CEI)
    Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Mezinárodní aktivity a spolupráce. International activities and cooperation
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Porovnání řad ekvivalentní objemové aktivity radonu monitorované v Praze a v Jeseníku
    Príspevok k poznaniu magmatickej aktivity v mladšom paleozoiku západných Karpát
    Problémy spojené s předvídáním geomagnetické aktivity v různých fázích posledního slunečního cyklu
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Předpověď geomagnetické aktivity pomocí snímků z družice YOHKOH a údajů z geomagnetické observatoře Budkov
    Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu
    Předpovědi geomagnetické aktivity v době kolem slunečního maxima a v době sestupné fáze slunečního cyklu
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Současné a perspektivní předpoklady aktivity čs. geologické služby v některých zemích jihovýchodní Asie
    Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
    Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
    Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
    Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu
    Vliv geomagnetické aktivity na regionální a globální teplotu vzduchu
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací
    Zahraniční aktivity MND
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity